МКОУ «Хулхутинская средняя общеобразовательная школа»

Гордо реет пламя жизни, надо нам его найти! Наша школа нам поможет в ногу с временем идти!

Гимн школы

E-mail Печать PDF

Хулхута – мана төрскн

Хальмг таңhчдан ончта

Халун дәәнә цагт

Хортыг энд зогсала

Хулхутан тал дунднь

Хәәртә школм дүңгәнә

Тер бичкн школдан

Теңкән уга дуртав

Давтвр: Хулхтын дундын школ –

Хамгин сән школ

Баhчудын – зүркнднь,

Багшнрин  – зүркнднь

Әәдрхн, Ростов, Москвад

Әрәсән өргн аhуд.

Ончта школан чиләсн

Оютн номан сурна

Сентябрин нег шинд

Сәәхн өндр школур

Бичкн күүксән көтлсн

Баhчуд нааран ирнә

Давтвр: Хулхтын дундын школ –

Хамгин сән школ

Баhчудын – зүркнднь,

Багшнрин  – зүркнднь
You are here: Главная